Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)

  • Posted on: 22 February 2018

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στη «Διαύγεια», με τα στοιχεία ΑΔΑ: ΩΤΔΩ4653ΠΣ-Π1Π, η «Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων την Δευτέρα 16 Απριλίου 2018 στη Γ.Γ.Ε.Τ., κατ΄ εφαρμογή της περ. 5 της παρ. Α του άρθρου 13α, της παρ. 1 του άρθρου 15,του άρθρου 16 και του άρθρου 18 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'258), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Στην προκήρυξη περιγράφονται οι προϋποθέσεις και τα προσόντα διορισμού στην εν λόγω θέση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διάρκεια της θητείας κτλ.

Αρμόδια υπάλληλος ΓΓΕΤ:  Α. Καρακουλάκη , τηλ.: 210-7458189, -232,   e-mail: a.karakoulaki@gsrt.gr

Δείτε την Προκήρυξη στην επίσημη ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ: https://goo.gl/TCEcSZ