Διοίκηση του Τμήματος

Πρόεδρος:  Εμμ. Βουτυράς (τηλ. 99.7185)

Γραμματέας: Β. Χαχοπούλου (τηλ. 99.8780)

Προσωπικό Γραμματείας: Κτίριο Διοίκησης, 2ος όροφος, γρ. 208, 209, FAX: 99.5222 

Διοικητικά-Φοιτητικά θέματα:

Δ. Δαλόγλου-Παράσογλου, ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού (τηλ.99.5221) 

Χ. Καράμπαλης, ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού (τηλ. 99.5226) 

Μεταπτυχιακά: Δρ. Μ. Σωφρονίδου, ΙΔΑΧ, ΠΕ Διοικητικού (τηλ. 99.5224)