Βαλαμώτη Σουλτάνα Μαρία

Βαθμίδα: 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τομέας: 
Αρχαιολογίας
Τηλέφωνο: 
2310997310
Φαξ: 
2310997775
Γραφείο: 
304