ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 2014 - 2020

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014 – 2020

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.) και της Ελλάδας

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας έχει συμπεριλάβει την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών στο πρόγραμμα σπουδών του ως συμπλήρωμα της θεωρητικής κατάρτισής τους και την έχει συνδέσει με το προαιρετικά επιλεγόμενο μάθημα ΑΑΑ 312.

Η Πρακτική Άσκηση για το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης της περιόδου 2014-2020 είναι ενταγμένη στο ως άνω ευρωπαϊκό επιχειρησιακό πρόγραμμα και είναι συνδεδεμένη διαδικτυακά με το πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ και την ηλεκτρονική πλατφόρμα της μονάδας ΔΑΣΤΑ (Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας), με στόχο την ολοκληρωμένη και ανοιχτή ηλεκτρονική πληροφόρηση όλων των φοιτητών του Τμήματος. Οι φοιτητές, -τριες του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας έχουν το δικαίωμα συμμετοχής, με δική τους επιλογή, σε μεγάλο αριθμό συνεργαζόμενων φορέων υποδοχής ανά την Ελλάδα ανάλογα με την κατεύθυνση που επιλέγουν, δηλαδή της Ιστορίας ή της Αρχαιολογίας. Οι φορείς υποδοχής είναι κυρίως Δημόσιες Υπηρεσίες, όπως Εφορείες Αρχαιοτήτων, Μουσεία που ανήκουν ή εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού ή αποτελούν Ν.Π.Ι.Δ., είτε συνιστούν ιδιωτικές συλλογές έργων τέχνης ή λαογραφικού υλικού, ξένες Αρχαιολογικές Σχολές και Ινστιτούτα που εδρεύουν στην Αθήνα, ερευνητικά κέντρα, ιστορικά, μορφωτικά, πολιτιστικά ιδρύματα και σύλλογοι, βιβλιοθήκες που επιτελούν ερευνητικά προγράμματα, ιστορικά αρχεία, αρχεία του Κράτους, πρότυπα και πειραματικά σχολεία. Η Πρακτική Άσκηση δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να ενταχθούν σε ένα πραγματικό εργασιακό περιβάλλον, απόλυτα συμβατό με το αντικείμενο των σπουδών τους, και να εξοικειωθούν με την πρακτική εφαρμογή των γνώσεων τους.

Για την ακαδημαϊκή περίοδο 2016-2017 οι θέσεις της Πρακτικής Άσκησης που έχουν προκηρυχθεί είναι 48, η διάρκεια της Πρακτικής για κάθε φοιτητή, -τρια είναι δύο πλήρεις και συνεχόμενοι μήνες, με δικαίωμα επιλογής μεταξύ δύο περιόδων, δηλαδή των μηνών Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2017 ή Ιουλίου – Αυγούστου 2017. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι φοιτούν από το 7ο εξάμηνο και εξής με ανώτατη οροφή το 10ο εξάμηνο, δηλαδή το 5ο έτος. Η εργασία στο φορέα υποδοχής είναι πλήρους απασχόλησης, αμειβόμενη και ασφαλισμένη από το Πρόγραμμα μέσω του ΕΛΚΕ. Η Πρακτική Άσκηση του Τμήματος είναι συνδεδεμένη με το μάθημα ελεύθερης επιλογής ΑΑΑ 312 και αντιστοιχεί σε 6 ECTS. Προκειμένου να γίνεται σωστή αντιστοίχηση με τα ECTS αλλά και με τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις των φοιτητών, ορίζεται εβδομαδιαία υποχρεωτική απασχόληση 30 ωρών το λιγότερο. Τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών έχουν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας και έχουν αναρτηθεί σε συνημμένο αρχείο στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Για περαιτέρω πληροφόρηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην επιστημονικά υπεύθυνη του Προγράμματος για το Τμήμα, επίκουρη καθηγήτρια Μελίνα Παϊσίδου (γρ. 311), καθώς και στην κ. Έφη Γαβριηλίδου που παρέχει την σχετική γραμματειακή υποστήριξη. Παράλληλα γίνεται τακτική ενημέρωση μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος και μία φορά το χρόνο πραγματοποιείται ανοιχτή ενημερωτική συνάντηση στο Μουσείο Εκμαγείων της Φιλοσοφικής Σχολής.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 997127

e-mail: mpaisidou@hist.auth.gr

και        gavriilidou@auth.gr

Ανακοινώνεται ότι από σήμερα 12-12-2016 έως 31-12-2016 συμπληρώνονται οι προαιτήσεις για την Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας έτους 2017 από τους ενδιαφερομένους. Ακολουθώντας το σύνδεσμο

Αίτηση

ανοίγει ένα φύλλο αίτησης, το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί με τα στοιχεία που ζητούνται. Επίσης επισυνάπτεται κατάλογος με τους φορείς συνεργασίας, ο οποίος ωστόσο αναμένεται να εμπλουτιστεί περαιτέρω έως την Τετάρτη.
Εάν υπάρχει κάποιος φορέας ή πόλη στην οποία επιθυμείτε να κάνετε Πρακτική Άσκηση και δεν φαίνεται στον κατάλογο, παρακαλώ να επικοινωνήσετε είτε με την κ. Παϊσίδου είτε με την κ. Γαβριηλίδου στα mpaisidou@hist.auth.gr  και gavriilidou@cso.auth.gr.
Παρακαλείστε να παρακολουθείτε τακτικά τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Η επιστημονικώς υπεύθυνη της Π.Α. του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Μελίνα Παϊσίδου
Επίκουρη καθηγήτρια Βυζαντινής Αρχαιολογίας

Κριτήρια Επιλογής Φοιτητών για την Πρακτική Άσκηση

 

 Φορείς Ιστορίας- Αρχαιολογίας (2).xlsx

Πρακτική Άσκηση 2017 - Επιλεγέντες Φοιτητές

Πρακτική Άσκηση 2017 - Ανακοίνωση με οδηγίες

Πρακτική Άσκηση 2017 - Επείγουσα Ανακοίνωση 17/1/2017

Πρακτική Άσκηση 2017 - Ανακοίνωση 24/1/2017

Πρακτική Άσκηση 2017 - Ανακοίνωση για τους Επιλαχόντες

Πρακτική Άσκηση Περιόδου Ιουλίου - Αυγούστου 2017