ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019 - 2020 (Εξεταστική περίοδος : 22 ΙΟΥΝΙΟΥ-24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020)

  • Posted on: 11 June 2020

                                                           Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Στις 28/5/2020 ανακοινώθηκε στην Ιστοσελίδα του Τμήματος πως, λόγω της αβεβαιότητας του χρονοδιαγράμματος παράδοσης των βιβλίων, εκπονήθηκε πρόγραμμα εξετάσεων έως τις 19/6/2020. Επισημάνθηκε πως «για τα υπόλοιπα μαθήματα δεν μπορεί να καταρτισθεί Πρόγραμμα Εξετάσεων. Εφόσον ο/η διδάσκων/ουσα μαθήματος πιστοποιεί τη λήψη του εγχειριδίου στον Συντονιστή του Προγράμματος των Εξετάσεων, θα ανακοινώνεται μεμονωμένα από τη Γραμματεία ημερομηνία εξέτασής του, η οποία θα αφήνει επαρκές χρονικό περιθώριο μελέτης και θα αποτρέπει, στο μέτρο του δυνατού την επικάλυψη των ζωνών εξέτασης».

Η πρακτική αυτή ακολουθήθηκε μέχρι και σήμερα, οπότε έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος των ανακοινώσεων από τους Καθηγητές, το ΚΗΔ έχει κοινοποιήσει κανονισμούς και περιορισμούς και γνωρίζουμε ότι το ποσοστό παράδοσης των εγχειριδίων την τρέχουσα εβδομάδα έχει πλέον ξεπεράσει το 85%.

Το Πρόγραμμα που ακολουθεί συνοψίζει τις ημερομηνίες και τους τρόπους εξέτασης που σας έχουν ήδη ανακοινωθεί από του Καθηγητές, ενδεχομένως με κάποιες τροποποιήσεις, ώστε να μειωθούν οι επικαλύψεις. Αφορά την περίοδο από τις 22/6 έως 24/7.

Το Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας, όπως επισημάνθηκε και στις 28/5, δεν φέρει την ευθύνη για τον αναπρογραμματισμό εξετάσεων μαθημάτων που προσφέρονται από άλλα Τμήματα της Φιλοσοφικής. Για ακριβώς αυτό τον λόγο αποφύγαμε να δεσμευτούμε εξαρχής σε ένα Πρόγραμμα Εξετάσεων, που πιθανότατα θα έπρεπε να αναθεωρήσουμε ριζικά. Η ανακοίνωση Προγράμματος ή Προκαταρτικού Προγράμματος χωρίς την εξασφάλιση βιβλίων ήταν απαράδεκτη επιλογή για τη Συνέλευση του Τμήματος, γιατί θα οδηγούσε μετά βεβαιότητας τους φοιτητές και τις φοιτήτριες σε πλήρη σύγχυση.

Επισημαίνεται για μια ακόμη φορά η σημασία της προσεχτικής ανάγνωσης των ανακοινώσεων αλλά και των μηνυμάτων των καθηγητών μέσω του e-learning και των ιδρυματικών λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μεγάλο μέρος της αναστάτωσης και του συναφούς άγχους των φοιτητών προκαλείται από την άγνοια των ανακοινώσεων.

Καθώς ο κίνδυνος της επαναφοράς μέτρων περιορισμού πλανάται εκ νέου στη χώρα, το Τμήμα αισθάνεται ικανοποιημένο, γιατί με τις επιλογές της Συγκλήτου του ΑΠΘ και της Συνέλευσης έχει διασφαλιστεί πλήρως η διεξαγωγή των εξετάσεων. Όσα τεχνικά προβλήματα προκύψουν –ενδεχόμενο που δεν μπορεί να αποκλεισθεί—θα αντιμετωπιστούν με κατανόηση και ευελιξία.