ΤΕΛΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΣ. & ΕΞ. ΜΕΛΩΝ ΤΜ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ)