Α.Π.Θ.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Πρύτανης: Ν. Παπαϊωάννου, Καθηγητής Τμήματος Κτηνιατρικής

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας: Δ. Κωβαίος, Καθηγητής Τμήματος Γεωπονίας 

Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης: Χαρ. Φείδας, Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας

Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων: Ανδ. Γιαννακουδάκης, Καθηγητής Τμήματος Χημείας

Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης: Ευσ. Στυλιανίδης, Αν. Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης