Α.Π.Θ.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Πρύτανης: Ν. Παπαϊωάννου, καθηγητής Τμήματος Κτηνιατρικής

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας: Δ. Κωβαίος, καθηγητής

Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης: Χαρ. Φείδας, καθηγητής

Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων: Ανδ. Γιαννακουδάκης, καθηγητής

Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης: Ευσ. Στυλιανίδης, αν. καθηγητής