Διοίκηση του Τμήματος

Πρόεδρος:  Εμμ. Βουτυράς, Καθηγητής, γρ. 303 (τηλ. 99.7185)

Αν. Πρόεδρος: Βασ. Γούναρης, Καθηγητής, γρ. 401 (τηλ 99. 7470)

Γραμματέας: Β. Χαχοπούλου, ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού (τηλ. 99.8780)

Προσωπικό Γραμματείας: Κτήριο Διοίκησης, 2ος όροφος, γρ. 208, 209, FAX: 99.5222 

Διοικητικά-Φοιτητικά θέματα:

Δ. Δαλόγλου-Παράσογλου, ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού (τηλ.99.5221) 

Ι. Καμανά, Υπάλληλος Γραφείου (τηλ.99.5223)

Χ.Καράμπαλης, ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού (τηλ. 99.5226) 

Μεταπτυχιακά: Δρ. Μ. Σωφρονίδου, ΙΔΑΧ, ΠΕ Διοικητικού (τηλ. 99.5224)