Διοίκηση του Τμήματος

Πρόεδρος:  Β. Κ.Γούναρης, Καθηγητής, γρ. 401 (τηλ. 231099.7470)

Αν. Πρόεδρος: Μ. Παϊσίδου, Αν. Καθηγήτρια, γρ. 311 (τηλ 231099. 7127)

Γραμματέας: Β. Χαχοπούλου, ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού (τηλ. 231099.8780)

Προσωπικό Γραμματείας: Κτήριο Διοίκησης, 2ος όροφος, γρ. 208, FAX: 231099.5222 

Διοικητικά-Φοιτητικά θέματα:

Δ. Δαλόγλου-Παράσογλου, ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού (τηλ.231099.5221) 

Χ.Καράμπαλης, ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού (τηλ. 231099.5226)

Πρωτόκολλο-Διεκπεραίωση θεμάτων: Σ. Δέδος, Υπάλληλος Γραφείου (τηλ. 231099.5225) 

Μεταπτυχιακά: Ι. Καμανά, Υπάλληλος Γραφείου (τηλ.231099.5223)