Μεταδιδακτορική Έρευνα

Για την εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ισχύουν όσα προβλέπονται από τον Κανονισμό Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Α.Π.Θ. (ΦΕΚ Β’ 1191/4-4-2017).