Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (εισαχθέντες έως και το 2019)

Το πτυχίο του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας εξασφαλίζει στους/τις αποφοίτους του το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ), το οποίο απαιτείται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για το διορισμό στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για όσους/ες εισήλθαν στο Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 και εξής.
Η απόκτηση του ΠΠΔΕ είναι υποχρεωτική. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτησή του ταυτόχρονα με τη λήψη του πτυχίου είναι η οργάνωση των σπουδών σύμφωνα με τα ακόλουθα:
•    Οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να κατοχυρώσουν οκτώ (8) μαθήματα συνολικά, από το 5ο εξάμηνο των σπουδών τους και εξής.
•    Τα μαθήματα κατανέμονται στις εξής θεματικές ενότητες

1.    Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής

ΟΜΑΔΑ Α                                                                      ΟΜΑΔΑ Β
ΕΙΣΠ 100 ΣΧΠΙ 400 ΕΨ 900 ΚΕ 800 ΙΠ 700 ΙΡΩ 302
Π 1000 Π 1509 Π 1708 Π 3003    

Τα μαθήματα της Ομάδας Α προσφέρονται από το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ. Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να επιλέξουν δύο (2) από τα μαθήματα της Ομάδας Α και το ένα (1) μάθημα της Ομάδας Β.

                     2.    Θέματα μάθησης και διδασκαλίας

ΟΜΑΔΑ Α            ΟΜΑΔΑ Β
ΙΑΕ 603 ΙΒΥ603 ΙΝΕ 603 ΑΠΡ 606 ΑΚΛ 606 ΑΒΥ606 ΑΙΤ 606

Οι φοιτητές/τριες που ακολουθούν την κατεύθυνση της Ιστορίας οφείλουν να επιλέξουν και τα τρία (3) μαθήματα της Ομάδας Α, τα οποία συμπίπτουν με τα ΥΕΙΔΦ. Οι φοιτητές/τριες που ακολουθούν την κατεύθυνση της Αρχαιολογίας οφείλουν να επιλέξουν δύο (2) από τα μαθήματα της Ομάδας Β, τα οποία συμπίπτουν με τα ΥΕΙΔΦ.

                     3.    Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση

ΑΠΡ 303 ΑΠΡ 312 ΑΙΤ 304 ΑΚΛ 307 ΑΒΥ 312 ΑΑΑ 314 ΙΝΕ 402

Οι φοιτητές/τριες που ακολουθούν την κατεύθυνση της Ιστορίας οφείλουν να επιλέξουν δύο (2) από τα μαθήματα της τρίτης Θεματικής ενότητας. Οι φοιτητές/τριες που ακολουθούν την κατεύθυνση της Αρχαιολογίας οφείλουν να επιλέξουν τρία (3) από τα μαθήματα της τρίτης Θεματικής Ενότητας.

Συνοπτικά, ανά κατεύθυνση και Θεματική Ενότητα:

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
  Αριθμός μαθημάτων Αριθμός μαθημάτων
1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής 3 3
2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας 3 2
3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση 2 3
Σύνολο 8 8