Φιλοσοφική Σχολή

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Κοσμήτορας: Δ. Μαυροσκούφης, καθηγητής Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ

Τμήμα Φιλολογίας:                                           Α. Μαυρουδής
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας:                    Β. Γούναρης
Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής:             Κ. Μπίκος
Τμήμα Ψυχολογίας:                                          Π. Ρούσση
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας:        Α. Τσαγγαλίδης
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας:        Α. Κιγιτσιόγλου-Βλάχου
Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας:    Α. Κοιλιάρη
Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας:         Ζ. Ζωγραφίδου

H ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

Η Φιλοσοφική Σχολή ιδρύθηκε το 1925 και άρχισε να λειτουργεί από το 1926-27. Αρχικά είχε διαι­ρεθεί σε δύο Τμήματα, το Φιλολογικό και το Ιστορικό-Αρχαιολογικό, κατόπιν σε τέσσερα –Κλασι­κών Σπουδών, Μέσων και Νεοελληνικών Σπουδών, Φιλοσοφικών Σπουδών και Αρχαιολογικών Σπουδών –, ενώ το 1971 διαιρέθηκε σε επτά Τμήματα: Κλασικών Σπουδών, Βυζαντινών και Νεοελ­ληνικών Σπουδών, Ιστορικών Σπουδών, Αρχαιολογίας και Τέχνης, Φιλοσοφικών Σπουδών, Ψυχο­λογίας-Παιδαγωγικής και Γλωσσολογίας. Το πρόγραμμα αυτό εφαρμόστηκε για τελευταία φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 1985-86.

Το 1951-52 άρχισε να λειτουργεί το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, προσαρτημέ­νο στη Φιλοσοφική Σχολή. Το 1954-55 προστέθηκε το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και το 1960-61 τα Τμήματα Γερμανικής και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Το 1964 (ΒΔ 735) ι­δρύθηκε στα Ιωάννινα Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που αργότερα ανεξαρτητοποιήθηκε μέσα στo πλαίσιo του αυτόνομου Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων.Με το ΠΔ 1051/77 ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το Σχολείο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, που λειτουργεί υπό την εποπτεία της Φιλοσοφικής Σχολής και προσφέρει μαθήματα Νέας Ελληνικής σε αλλοδαπούς και υποψήφιους φοιτητές.

Από το ακαδημαϊκό έτος 1982-83 ισχύει και για τη Φιλοσοφική Σχολή ο Νόμος 1268/82 (ΦΕΚ 87/16-7-82) «για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», ορισμένες διατάξεις του οποίου τροποποιήθη­καν με τον Νόμο 1566/85.Με τον Νόμο αυτόν α) ιδρύθηκε στη θέση της παλαιάς Φιλοσοφικής Σχο­λής το Φιλοσοφικό Τμήμα και β) αυτονομήθηκαν τα τέσσερα Τμήματα του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών. Τα πέντε αυτά Τμήματα απάρτιζαν πια, σύμφωνα με το Νόμο, τη Φιλο­σοφική Σχολή.Το 1984-85 το Φιλοσοφικό Τμήμα διαιρέθηκε με το ΠΔ 445/84 σε τρία Τμήματα: α) Φιλολογίας, β) Ιστορίας και Αρχαιολογίας και γ) Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας. Το 1996 αποσπάστηκε το Τμήμα Ψυχολογίας από το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Έτσι, σή­μερα η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης απαρτίζεται από οκτώ Τμήματα. Καθένα από αυτά χορηγεί ξεχωριστό πτυχίο.

Το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών (http://www.kbe.auth.gr/) αποτελεί­ται από πέντε τμήματα: Βυζαντινής Ιστορίας, Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης, Βυζαντινής Φιλολογίας, Βυζαντινής Θεολογίας και Βυζαντινού Δικαίου. Το ΚΒΕ διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο.