«Δωρεές των βασιλέων της ελληνιστικής εποχής στις ελληνικές πόλεις και στα ελληνικά ιερά»

Φορέας Χρηματοδότησης: 
Deutsche Forschungsgemeinschaft
Συμμετέχοντες: 
Μπ. Σμιτ-Δούνα