Ανασκαφή Ανακτόρου Νέστορα και Ρωμανού Π.Ο.Τ.Α.

Φορέας Χρηματοδότησης: 
INSTAP, Αμερικανική Σχολή Αθηνών, Πανεπιστήμιο Cincinnati
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
S. Stocker, J. Davis, Ε. Μαλαπάνη
Συμμετέχοντες: 
Σ.Μ. Βαλαμώτη