Ανασκαφή, μελέτη και δημοσίευση των ανθρώπινων οστών νεκροταφείων Πετρά Σητείας, Κρήτη

Φορέας Χρηματοδότησης: 
INSTAP
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Μ. Τσιποπούλου, – Σ. Τριανταφύλλου
Συμμετέχοντες: 
Σ. Τριανταφύλλου