Ανασκαφή Σελινούντα, Σικελία

Φορέας Χρηματοδότησης: 
Institute of Fine Arts, Πανεπιστήμιο Νέας Υόρκης
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Clemente Marconi
Συμμετέχοντες: 
Σ.Μ. Βαλαμώτη