Από το καράβι στο διαμέρισμα / Min alkarep ila ashaqah

Φορέας Χρηματοδότησης: 
ΕΣΠΑ 2014-2020, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Γ. Αγγελόπουλος
Συμμετέχοντες: 
Γ. Σαρικούδη, Σ. Μπισάρα, Γ. Τσέργα, Χ. Tσαρουχίδης, Φ. Καβαζίδου