Ελληνικά ακαδημαϊκά ηλεκτρονικά συγγράμματα, «Εν οίκω και εν δήμω: Όψεις του ιδιωτικού και του δημόσιου βίου μέσα από γραμματειακές και εικονογραφικές μαρτυρίες στην αρχαϊκή και κλασική εποχή»

Φορέας Χρηματοδότησης: 
ΕΣΠΑ 2007-2013
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
HEALLINK και Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και grnet
Συμμετέχοντες: 
Ε. Μανακίδου, Φλ. Μανακίδου, Ιφ. Λεβέντη