Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα

Φορέας Χρηματοδότησης: 
ΕΣΠΑ 2007-2013
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Δ. Παπασταματίου
Συμμετέχοντες: 
Φ. Κοτζαγεώργης, Σ. Λαΐου, Μ. Φράγκου, Γ. Ψαρουδάκης