Περιλήψεις

Θεοδόσιος Κυριακίδης "Ο ρόλος της Ιταλίας στην ιεραποστολική δράση των ρωμαιοκαθολικών στον Πόντο"

Η ιεραποστολική δραστηριότητα στην Ανατολή και ιδιαίτερα κατά τον «μακρύ» 19ο αιώνα υπήρξε παραδοσιακά πεδίο ανταγωνισμού των Μεγάλων Δυνάμεων της εποχής, οι οποίες επωφελούνταν από την παρουσία χριστιανών στην επικράτεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, προκειμένου ν’ ασκούν κατάλληλες πιέσεις που εναρμονίζονταν με την ευρύτερη πολιτική τους στοχοθεσία σχετικά με το Ανατολικό Ζήτημα.

Κυριάκος Χατζηκυριακίδης "Η οικονομία του βιλαετίου Τραπεζούντας μέσα από τις εμπορικές εκθέσεις του Βρετανού Προξένου Alfred Biliotti (1873-1885)"

Η περιοχή Τραπεζούντας ήταν από τις σημαντικότερες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τόσο πολιτικά όσο και οικονομικά, λόγω της γεωγραφικής θέσης της. Ιδιαίτερα από τα τέλη του 18ου αιώνα και κυρίως στις πρώτες δεκαετίες τού 19ου αιώνα η Τραπεζούντα και το λιμάνι της αποτέλεσαν για τα ευρωπαϊκά κράτη την «οδό και την πύλη» προς την Ανατολία, τον Καύκασο, τη Νότια Ρωσία και την Περσία.

Αγνή Κολιαδήμου – Ιάκωβος Μιχαηλίδης "Ο Ρωσοοθωμανικός πόλεμος του 1877-1878 και ο απόηχος του στην Τραπεζούντα μέσα από τις ελληνικές προξενικές εκθέσεις"

Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί η καταγραφή και μελέτη των εξελίξεων του ρωσοοθωμανικού πολέμου του 1877-78 στο μέτωπο του Καυκάσου και οι επιπτώσεις τους στον Πόντο, μέσα από τις εκθέσεις προς την Πρεσβεία Κωνσταντινούπολης και το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών του υποπρόξενου Τραπεζούντας Ναπολέοντα Μπέτσου.

Tom Sinclair "The 1838 Anglo-Ottoman Agreement and its Effect on the Pontus"

This paper looks at the spirit of the Anglo-Ottoman Trade Agreement of 1838 and at its effect on the Pontus. The immediate impulsions behind the acceptance of the treaty are known: Britain needed to expand the markets for its industrial goods and exploited the Ottoman Empire’s weak position in Syria, where it ultimately needed British support in order to drive out the occupying forces of the Egyptian Muhammad Ali.

Ευστράτιος Βαχάρογλου - Χρήστος Ψάλτης "Αστήρ του Πόντου: Η συνεισφορά του εβδομαδιαίου περιοδικού της Τραπεζούντας στη διανοητική ανάπτυξη, την ηθική καλλιέργεια και την ενημέρωση των πολιτών του Πόντου (1884-1885)"

Οι εφημερίδες και τα περιοδικά αποτελούν σημαντικές πηγές διερεύνησης των θεμάτων που απασχολούσαν τις κοινωνίες διαχρονικά. Μέσα από τη θεματολογία τους είμαστε σε θέση να ερευνήσουμε τα ιστορικά δεδομένα της εκάστοτε εποχής καθώς επίσης και την αντίληψη των ανθρώπων σε ποικίλα είδη θεμάτων που πραγματεύεται η εκάστοτε εφημερίδα ή περιοδικό.

Akitsu Mayuzumi "The Russian diplomatic intervention in the Ottoman-Crimean relations after the treaty of Küçük Kaynarca (1774)"

Russian advancement into the Black Sea can be considered to encapsulate not only to the acquisition of rights in regard to the free navigation and commercial activities but also the expansion of Russian influence into surrounding areas. Until the Treaty of Kuchuk Kainaidji in 1774, the surrounding areas of the Black Sea had been dominated by the Ottoman Empire.

Sezai Balci/ Merve Kalafat Yılmaz"Captian Yorgi Konstantinidi: Mayor of Kerasounta (1829-1904)"

This paper aims to tell the life story of Captian Yorgi (ο καπετἀν Γιὠργης Κωνσταντινἰδης, γνωστὀς και ως Καπ`τἀν Γιὠργης Πασἀς)  the mayor of Kerasounta (η Κερασούντα) that took office repeatedly for the longest period in the region's history.

Elcin Macar "The Protestant Greeks of Pontus: A Reassessment"

This title is a neglected issue of Pontus and Greek history. Except of Ioannis Agapidis’ book, ‘Greek Evangelical Communities of Pontus’ (Thessaloniki, 1948, in greek), there is no a monography. The Protestant Greeks arose in the last quarter of 19. century in Pontus. In 1924, the Mixed Exchange Commission kept the Catholic and Protestant Greeks in Turkey out of the exchange.

Emzar Kakhidze "Historical Background of Formation of National Consciousness of Georgian Muslims"

After the collapse of Georgian united kingdom in the 15th century, ruling elite is constantly been seeking of protective power. After the unsuccessful attempts of close approximation to Europe, Georgia became a part of Russia in 1801. Nonetheless this occurrence hit our country’s interests, on the other side it helped to return the part of southern territories being conquered by the Ottoman Empire.

Ευριπίδης Γεωργανόπουλος "Τα πληθυσμιακά στοιχεία για τον Πόντο (1870-1912): κριτική προσέγγιση και συγκριτική παρουσίασή τους"

Στην ανακοίνωση επιχειρείται να γίνει κριτική των πληθυσμιακών στοιχείων που διαθέτουμε για τον Πόντο, κυρίως σε αναφορά με την εθνική σύνθεση του πληθυσμού κατά το τέλος του 19ου και τις αρχές του 20ου αι., καθώς έως τώρα αυτό έχει γίνει μόνο αποσπασματικά, με αποτέλεσμα να υπάρχει άκριτη αναπαραγωγή των στοιχείων αυτών ακόμη και από επιστήμονες ιστορικούς.  Ένα πρώτο πρόβλημα, στο οποίο συνήθως δεν δίνεται ιδιαίτερη σημασία, είναι η ασά

Σελίδες