Ερευνητικά Προγράμματα

Τίτλος Φορέας Χρηματοδότησης
L'artiste dans les arts chrétiens d'Orient (XIVe-XVIIe siècles) Υπουργείο Παιδείας της Γαλλίας
BSUDRA: Black Sea – Unity and Diversity in the Roman Antiquity, 2013-2015 European Union
Έρευνα και μελέτη της κεραμικής από την ανασκαφή του Λεχαίου
Εμπορικοί δρόμοι στο Αιγαίο κατά την πρώιμη και μέση βυζαντινή περίοδο: παράκτιες εγκαταστάσεις, υλικός πολιτισμός, κέντρα παραγωγής κεραμικής, δρόμοι διάδοσης (αρχαιολογία και αρχαιομετρία) INSTAP - Α.Π.Θ.
Η τεκμηρίωση της μεσοβυζαντινής Θεσσαλονίκης και η κατανόηση της πολεοδομικής ανάπτυξής της βάσει των αρχαιολογικών καταλοίπων και με τη βοήθεια των αρχειακών πληροφοριών. ΕΛΚΕ ΑΠΘ
Διερεύνηση του ρόλου των ψηφιακών πολυμέσων στην καταγραφή, ανάλυση και παρουσίαση της αρχαιολογικής έρευνας. ΕΛΚΕ ΑΠΘ
Σύσταση ψηφιοποιημένου σφραγιδολογικού αρχείου: Αξιωματούχοι και υπηρεσίες των θεμάτων Μακεδονίας και Θράκης (8ος-10ος αι.) ΑΠΘ

Σελίδες