School Assembly

Chair: B. Gounaris
Deputy Chair: M. Paisidou
Heads of Departments: L. Hassiotis, S. Triantafyllou, Il. Sverkos
Members:  G. Aggelopoulos, P. Androudis, G. Antoniou, E. Chatziantoniou, A. Delikari, N. Efstratiou, A. Gkoutzioukostas, V. Kalfoglou-Kaloteraki, M. Kantirea, Ph. Kotzageorgis, G. Leveniotis, E. Manakidou, E. Manta, I. Michailides, P. Nigdelis, M. Ntinou, P. Papadopoulou, E. Papagianni, D. Papastamatiou, N. Poulou, A. Semoglou, S. Sfetas, A. Sfikas, A. Tantsis, E. Tounta, P. Tselekas, S.-M. Valamoti, A.-K. Wassiliou-Seibt, I. Xydopoulos

One representative of the Laboratory Teaching Staff: Ordinary: A. Kyriakou, Substitute: E. Voulgari
One representative of the Specialized Technical and Laboratory Staff: Not defined
One representative of the postgraduate students: Not defined
One representative of the undergraduate students: Not defined