Search
Close this search box.

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΠΜΣ στην Ιστορική Έρευνα

Κανονισμός του Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιστορική Έρευνα» του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. (ΦΕΚ Β’ 2109/5-6-2019)

Άρθρο 1

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών για την Ιστορική Έρευνα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για την Ιστορική Έρευνα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ (α) προσφέρει στους/ις φοιτητές/ριές του εξειδικευμένη επαγγελματική ερευνητική κατάρτιση σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του κλάδου της Ιστορίας, (β) τους εξοικειώνει με τις νέες θεωρητικές προσεγγίσεις και τα σύγχρονα εργαλεία που εφαρμόζονται στην ιστορική έρευνα και (γ) τους διδάσκει τη μέθοδο της διεπιστημονικής προσέγγισης των ιστορικών προβλημάτων.

Άρθρο 2

Όργανα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Αρμόδια Όργανα για τη διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία του ΠΜΣ είναι:
1. Η Σύγκλητος του Ιδρύματος, αρμόδιο όργανο για τα θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα των ΠΜΣ, ασκεί όσες αρμοδιότητες σχετικά με τα ΠΜΣ δεν ανατίθενται από τον νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα.
2. Η Συνέλευση του οικείου Τμήματος ή η επταμελής Ειδική Διατμηματική Επιτροπή σε περίπτωση διατμηματικού ΠΜΣ ή η εννεαμελής Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή σε περίπτωση Διιδρυματικού ΠΜΣ έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 31 παρ. 3 του ν. 4485/2017.
3. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του ΠΜΣ απαρτίζεται από πέντε (5) Καθηγητές/ριες του Τμήματος, οι οποίοι/ες έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συνέλευση του οικείου Τμήματος για διετή θητεία, και έχει τις αρμοδιότητες της παρακολούθησης και του συντονισμού της λειτουργίας του ΠΜΣ, όπως αυτές αναφέρονται στον ν. 4485/2017 και ορίζονται στα επί μέρους άρθρα τού εν λόγω Κανονισμού.
4. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών που αποτελείται από τον/ην Αντιπρύτανη/ι Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικών Θεμάτων, ο/η οποίος/α εκτελεί χρέη Προέδρου, και τους/ις Κοσμήτορες του Ιδρύματος ως μέλη και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 32 παρ. 5 του ν. 4485/2017.
5. Ο/Η Διευθυντής/ρια του ΠΜΣ είναι μέλος της Σ.Ε., ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για διετή θητεία και πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 31 παρ. 8 του ν. 4485/2017. Δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του έργο. Ο/Η Διευθυντής/ρια έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο κεφάλαιο ΣΤ΄ του ν. 4485/2017, τις οριζόμενες στα επί μέρους άρθρα τού εν λόγω Κανονισμού και όποιες άλλες ορίζονται από τη Συνέλευση του οικείου Τμήματος (άρθρο 45 παρ. 1γ του ν. 4485/2017).
6. Με ευθύνη του/ης απερχόμενου/ης Διευθυντή/ριας συντάσσεται αναλυτικός απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του ΠΜΣ καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων πόρων του ΠΜΣ.
7. Η εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (ΕΣΕ) είναι αρμόδια για την εξωτερική ακαδημαϊκή αξιολόγηση του ΠΜΣ (άρθρο 44 παρ. 3 του ν. 4485/2017).

Άρθρο 3

Κατηγορίες Υποψηφίων για Φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί/ές για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιστορική Έρευνα είναι:
1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής.
2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/ρια του/ης οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από Ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), σύμφωνα με τον ν. 3328/2005 (Α’ 80).
3. Από τα μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ ως υπεράριθμος/η μόνον ένας/μία κατ’ έτος, εφόσον (α) πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 34 παρ. 1, εδάφιο 1 του ν. 4485/2017 και (β) ο τίτλος σπουδών του/ης και το έργο που επιτελεί στο Ίδρυμα είναι συναφείς με το αντικείμενο και τους σκοπούς του Προγράμματος.

Άρθρο 4

Αριθμός Εισακτέων, Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής Εισακτέων
1. Αριθμός εισακτέων και διαδικασία αίτησης
Ο αριθμός εισακτέων στο Πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/ριες, δέκα (10) ανά ειδίκευση σπουδών, και κατά κατώτατο όριο σε εννέα (9), τουλάχιστον τρεις (3) ανά ειδίκευση σπουδών. Σε περίπτωση που αυτός δεν συγκεντρωθεί, δεν θα λειτουργήσει η εν λόγω ειδίκευση. Η προκήρυξη των θέσεων γίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος το μήνα Μάιο εκάστου έτους και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Στην προκήρυξη αναφέρονται οι προϋποθέσεις εισαγωγής, οι κατηγορίες πτυχιούχων, ο μέγιστος και κατώτατος αριθμός των εισακτέων, ο τρόπος εισαγωγής, τα κριτήρια επιλογής, η ύλη και η ενδεικτική βιβλιογραφία των εξεταστέων μαθημάτων στις ειδικεύσεις του ΠΜΣ, όπου προβλέπονται εξετάσεις, οι ημερομηνίες εξέτασης καθώς και ο τρόπος βαθμολόγησης. Ως απαραίτητη προϋπόθεση γλωσσομάθειας, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 2 του ν. 4485/2017, ορίζεται η πιστοποιημένη γνώση επιπέδου C1 μιας ξένης γλώσσας (Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική). Οι αιτήσεις και ο συνοδευτικός φάκελος προσόντων των υποψηφίων κατατίθενται σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος στο διάστημα 1-15 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους. Στην αίτηση αναφέρεται η Ειδίκευση του ΠΜΣ την οποία ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί να παρακολουθήσει. Στον φάκελο προσόντων περιλαμβάνονται, πλέον του βιογραφικού, αναλυτική βαθμολογία, πιστοποίηση του βαθμού γνώσης ξένων γλωσσών, τεκμήρια παρακολούθησης επιστημονικών συνεδρίων και ερευνητικής προϋπηρεσίας καθώς και δημοσιεύσεις, αν υπάρχουν.
2. Κριτήρια επιλογής
Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων περιλαμβάνουν: (α) Βαθμό Πτυχίου/Διπλώματος, όπως προκύπτει από έγγραφο της Γραμματείας (40%). (β) Στοιχεία φακέλου: Αναλυτική βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα μεγάλης βαρύτητας σε ECTS και συνάφειας με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ και της επιλεγείσας ειδίκευσης (10%), επιπλέον γλώσσες (5%), δημοσιεύσεις/ερευνητική προϋπηρεσία (5%). (γ) Συνέντευξη και επιτυχή προφορική εξέταση (≥6/10) από τριμελή Επιτροπή, την οποία ορίζει η Συνέλευση του Τμήματος. Ο βαθμός της συνέντευξης–εξέτασης προσμετράται κατά 15% για τις ειδικεύσεις της Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Ιστορίας και της Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας και κατά 40% για την ειδίκευση της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας. (δ) Επιτυχή γραπτή εξέταση (≥6/10) στη μετάφραση και τον ιστορικό σχολιασμό γραπτών πηγών, συναφών με τις ειδικεύσεις της Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Ιστορίας, καθώς και της Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας από τριμελή Επιτροπή, την οποία ορίζει η Συνέλευση του Τμήματος (25%).
3. Διαδικασία επιλογής
Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, γίνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ. Η Επιτροπή καταρτίζει πλήρη κατάλογο με όλους/ες τους/ις υποψηφίους/ες και, ύστερα από σχετικό έλεγχο, απορρίπτει όσους/ες δεν πληρούν τα ελάχιστα τυπικά κριτήρια που έχουν καθοριστεί από το Τμήμα. Εν συνεχεία καλεί σε γραπτή εξέταση ή/και σε συνέντευξη και προφορική εξέταση, ανάλογα με την ειδίκευση, τους/ις προκρινόμενους/ες υποψηφίους/ες που έχουν συγκεντρώσει τα προαπαιτούμενα. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταρτίζεται ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων/ουσών. Αν υπάρχουν περισσότεροι/ες υποψήφιοι/ες με τον ίδιο συνολικό αριθμό μορίων, τότε για την τελική τους κατάταξη λαμβάνονται υπόψη ο βαθμός του πτυχίου και η επίδοση στα προπτυχιακά μαθήματα ειδίκευσης. Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων/ουσών και τυχόν επιλαχόντων/ουσών, αφού επικυρωθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος, αναρτάται στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Άρθρο 5

Διάρκεια και Όροι Φοίτησης
1. Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και κρίσης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ). Στους μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/ριες μπορεί να χορηγηθεί άπαξ, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, προσωρινή αναστολή σπουδών, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια της αναστολής ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/ρια χάνει την ιδιότητα του φοιτητή. Ο χρόνος της αναστολής δεν προσμετράται στην ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης. Ο/Η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/ρια δύναται να αιτηθεί αναστολής σπουδών για σοβαρούς λόγους υγείας και ανωτέρας βίας, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.
2. Όροι φοίτησης
Οι εγγραφές των εισαγόμενων μεταπτυχιακών φοιτητών/ριών αρχίζουν μετά από ανακοίνωση της Γραμματείας, στην οποία ορίζονται η χρονική διάρκεια των εγγραφών και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή (άρθρο 4 παρ. 1 του παρόντος Κανονισμού). Η τακτική παρακολούθηση όλων των μαθημάτων– ασκήσεων και η συμμετοχή στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων είναι υποχρεωτικές. Η παρουσία ελέγχεται από τον/ην διδάσκοντα/ουσα και η επίδοση αξιολογείται διαρκώς. Η δήλωση των μαθημάτων επιλογής γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου (εντός των δύο πρώτων εβδομάδων). Η δημόσια προφορική υποστήριξη των ΜΔΕ και οι προφορικές παρουσιάσεις εργασιών, οι οποίες προβλέπονται από τα δελτία περιγραφής των μαθημάτων, είναι υποχρεωτικές. Διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών/ριών γίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος με αίτηση του/ης ιδίου/ίας ή με εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ, εφόσον τεκμηριώνεται (α) η μη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, (β) η αποτυχία και στην επαναληπτική εξέταση μαθήματος (άρθρο 6, παρ. 2 του παρόντος Κανονισμού), (γ) συμπεριφορά που προσβάλλει την ακαδημαϊκή δεοντολογία, όπως λογοκλοπή ή ανάθεση των καθηκόντων σε τρίτους, (δ) η μη υποβολή αίτησης ανάληψης θέματος διπλωματικής εργασίας κατά τη λήξη του α΄ έτους σπουδών και (ε) η μη ολοκλήρωση της διαδικασίας εντός των προβλεπόμενων από τον παρόντα Κανονισμό προθεσμιών.
3. Δικαιώματα και υποχρεώσεις
Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/ριες έχουν όλα τα δικαιώματα, τις παροχές και τις διευκολύνσεις που προβλέπονται και για τους/ις φοιτητές/ριες του πρώτου κύκλου σπουδών του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας εξασφαλίζει διευκολύνσεις σε μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/ριες με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εφόσον αυτές δεν περιστέλλονται από εξωγενείς παράγοντες, όπως η ίδια η φύση των ιστορικών τεκμηρίων, όπως και όπου αυτά απόκεινται. Το ΠΜΣ προβλέπει, σε περίπτωση που υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι, τη χορηγία υποτροφιών ή βραβείων αριστείας σε μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/ριες, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, με βάση ακαδημαϊκά και αντικειμενικά κριτήρια και σύμφωνα με την κατανομή των πόρων που προβλέπεται στο άρθρο 11 της ιδρυτικής πράξης (ΦΕΚ 3650/27-8-2018). Οι όροι χορήγησης, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποτρόφων καθορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/ριες οφείλουν (α) να επικουρούν τις ερευνητικές–συνεδριακές, εκπαιδευτικές και εξεταστικές διαδικασίες του Τμήματος μόνο μετά από σχετική απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και κατόπιν σχετικής εισήγησης, (β) να παρακολουθούν τα σεμινάρια και τις διαλέξεις που οργανώνουν οι συμμετέχοντες στο ΠΜΣ Τομείς και (γ) να παρευρίσκονται στις προφορικές δοκιμασίες διπλωματικών εργασιών, με σκοπό την απόκτηση εμπειρίας.

Άρθρο 7

Διδακτικό Προσωπικό
Τη διδασκαλία των μαθημάτων στο ΠΜΣ μπορούν να αναλαμβάνουν:
1.     Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας. 
2.     Μέλη της κατηγορίας ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.
3.    Διδάσκοντες/ουσες του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας σύμφωνα με το π.δ. 407/1980.
4.    Ομότιμοι/ες και αφυπηρετήσαντες/σες Καθηγητές/ριες του Τμήματος, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για την ανάθεση διδασκαλίας, που θα πρέπει να περιέχει τεκμηριωμένη αιτιολόγηση των διδακτικών αναγκών, αφού συνυπολογιστούν οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας των εν ενεργεία μελών ΔΕΠ του Τμήματος.
Με αιτιολογημένη απόφασή της η Συνέλευση του Τμήματος, σε περίπτωση που δεν επαρκεί το διδακτικό προσωπικό των κατηγοριών που αναφέρονται παραπάνω, μπορεί να αναθέσει διδακτικό έργο σε Καθηγητές/ ριες άλλων Τμημάτων του ίδιου ΑΕΙ ή να προσκαλέσει Καθηγητές/ριες άλλων ΑΕΙ ή ερευνητές/ριες από Ερευνητικά Κέντρα του άρθρου 13 Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), συμπεριλαμβανομένων των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών.
Επιπλέον η Συνέλευση του Τμήματος, έχοντας υπόψη την εισήγηση του/ης Διευθυντή/ριας του ΠΜΣ μπορεί να καλέσει ως επισκέπτες καταξιωμένους επιστήμονες, που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε Ερευνητικό Κέντρο, καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 5 του ν. 4485/2017. Σε κάθε περίπτωση η ανάθεση διδασκαλίας των μαθημάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων του ΠΜΣ αποφασίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε. Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων/ουσών περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η περιγραφή του μαθήματος ή των διαλέξεων, η παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας, ο τρόπος εξέτασης του μαθήματος, η επικοινωνία με τους/ ις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/ριες.

Άρθρο 8

Οικονομικά Στοιχεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ο αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας κατ’ έτος και για πέντε (5) συνεχή έτη, συμπεριλαμβανομένων του αναλυτικού λειτουργικού κόστους του ΠΜΣ, των πηγών χρηματοδότησης και των εν γένει πόρων λειτουργίας του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 και 37 του ν. 4485/2017, είναι ο αναφερόμενος στο ιδρυτικό του ΠΜΣ ΦΕΚ (3650/Β΄/27-8-2018).
Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης για τους/ις φοιτητές/ριες του ΠΜΣ.
Το ΠΜΣ δημοσιεύει ετησίως, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Τμήματος, απολογισμό εσόδων–εξόδων, με αναγραφή της κατανομής των δαπανών ανά κατηγορία.

Άρθρο 9
Διοικητική Υποστήριξη–Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας παρέχει στο ΠΜΣ, διά της Γραμματείας του και μελών ΕΤΕΠ που υπηρετούν σε αυτό, την απαραίτητη για τη λειτουργία του ΠΜΣ διοικητική και τεχνική υποστήριξη. Οι χώροι διεξαγωγής της διδασκαλίας του ΠΜΣ, ο αναγκαίος υλικοτεχνικός εξοπλισμός (επάρκεια και ποιότητα) για τη λειτουργία του Προγράμματος και η δυνατότητα κάλυψης αυτών περιγράφονται στην έκθεση που συνυποβλήθηκε με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 10
Τελετουργικό Αποφοίτησης
Το τελετουργικό αποφοίτησης ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Άρθρο 11
Τύπος Απονεμόμενου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ)
Το ΔΜΣ στην Ιστορική Έρευνα εκδίδεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΑΠΘ. Στο ΔΜΣ αναγράφεται ως απονέμουσα αρχή το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η χρονολογία περάτωσης των σπουδών, η χρονολογία έκδοσης του ΔΜΣ, ο αριθμός πρωτοκόλλου αποφοίτησης, ο τίτλος του ΠΜΣ, η ειδίκευση, τα στοιχεία του/ης μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/ριας και ο χαρακτηρισμός αξιολόγησης (Καλώς, Λίαν Καλώς, Άριστα). Επίσης, παρατίθεται το έμβλημα του Ιδρύματος. Το ΔΜΣ υπογράφεται από τον/ην Πρόεδρο του Τμήματος και από τον/ην Διευθυντή/ρια του ΠΜΣ. Στον/ην απόφοιτο του ΠΜΣ μπορεί να χορηγείται, πριν από την απονομή, βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης και περάτωσης του Προγράμματος.
Επιπλέον του ΔΜΣ χορηγείται Παράρτημα Διπλώματος, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 3374/2005 και την υπουργική απόφαση Φ5/89656/ΒΕ/13-8-2007 (ΦΕΚ 1466, τ.Β΄). Πρόκειται για επεξηγηματικό έγγραφο, που παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον κάτοχο, το είδος και το επίπεδο του τίτλου σπουδών, τη διάρκεια, τις απαιτήσεις εισαγωγής και φοίτησης, τον σκοπό, το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν και το σύστημα βαθμολογίας. Το Παράρτημα Διπλώματος δεν υποκαθιστά τον επίσημο τίτλο σπουδών ή την αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων που χορηγούν τα Ιδρύματα.

Άρθρο 12
Λογοκλοπή
Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Καταθέτοντας οποιαδήποτε μεταπτυχιακή εργασία, ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/ρια υποχρεούται να αναφέρει, αν χρησιμοποίησε, το έργο και τις απόψεις άλλων. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή ή/και η χρησιμοποίηση εργασίας ή οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης άλλου/ης συγγραφέα, –δημοσιευμένης ή μη– χωρίς τη δέουσα αναφορά. Λογοκλοπή θεωρείται επίσης η αντιγραφή ή/και η χρησιμοποίηση υλικού από μελέτες του/ ης ιδίου/ας του/ης υποψηφίου/ας, χωρίς σχετική αναφορά. Το παράπτωμα αφορά τη συγγραφή εργασιών στο πλαίσιο των μαθημάτων και την εκπόνηση της ΜΔΕ. Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις παράβασης της ακαδημαϊκής δεοντολογίας και γενικότερα των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας καταγγέλλονται και παραπέμπονται από τη Σ.Ε. του ΠΜΣ στη Συνέλευση του Τμήματος για κρίση και εισήγηση για αντιμετώπιση του προβλήματος. Στις παραπάνω περιπτώσεις –και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του/ης επιβλέποντος/ουσας Καθηγητή/ριας– η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή του/ης μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/ριας ή να εισηγηθεί στη Σύγκλητο την αφαίρεση του τίτλου εκ των υστέρων.

Άρθρο 13
Μεταβατικές Ρυθμίσεις
Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από τα ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, έναρξη λειτουργίας του ΠΜΣ, σύμφωνα με το ιδρυτικό του ΦΕΚ (3650/Β΄/ 27-8-2018). Οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο μέλλον, που δεν καλύπτεται από τη σχετική νομοθεσία ή τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, θα αντιμετωπιστεί με αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος και της Συγκλήτου του Ιδρύματος με τροποποίηση του Κανονισμού και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

+30 2310 000 000

/

email@example.com

/