Search
Close this search box.

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Κατατακτήριες Εξετάσεις

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024-2025

(αρ. συνεδρίασης Συνέλευσης Τμήματος 520/25-4-2024)

 

Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα. Το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων του ίδιου ακαδημαϊκού έτους στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση αρ. Φ1/192329/Β3 (Φ.Ε.Κ. 3185/16.12.2013).

Υποβολή αιτήσεων

Οι υποψήφιοι[1] θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους αποκλειστικά από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2024 στο σύνδεσμο https://register.auth.gr/enroll/, σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες, επισυνάπτοντας σε μορφή pdf και τα τρία (3) απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου.
  2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών[2].
  3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

Εξετάσεις

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν από 1-20 Δεκεμβρίου 2024, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

 

Τα μαθήματα και η ύλη που θα εξεταστούν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:

Α.   Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α

1.Αρχαία Ελληνική Ιστορία: Από τον Δεύτερο αποικισμό έως το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου.

Ενδεικτική βιβλιογραφία (ένα από τα δύο παρακάτω):

α. U. Wilcken, Αρχαία Ελληνική Ιστορία.  Ελληνική μετάφραση. Αθήνα 1976.

β. H. Bengston, Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας, Ελληνική Μετάφραση. Αθήνα 1979).

2.Βυζαντινή Ιστορία : Περίοδοι 867-1025 & 1081-1180

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

α. Ι. Καραγιαννόπουλος, Ιστορία Βυζαντινού Κράτους, τ. Β΄ (περίοδος 867-1025)
β.  Αικ. Χριστοφιλοπούλου,  Βυζαντινή Ιστορία, τ. Γ΄ (περίοδος 1081-1180, κεφ. Β΄-Η΄)

3.Νεότερη Ελληνική Ιστορία: Από τον Διαφωτισμό έως τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

α. Βακαλόπουλος Απόστολος, Νέα Ελληνική Ιστορία (1204-1985), Βάνιας 1985.

β. Βερέμης Θάνος-Κολιόπουλος Ιωάννης, Ελλάς, η σύγχρονη συνέχεια. Από το 1821 μέχρι σήμερα, Καστανιώτης 2006.

γ. Clogg Richard, Συνοπτική Ιστορία της Ελλάδας 1770-2000 (μτφρ. Λ. Παπαδάκη-Μ. Μαυρομμάτη, Κάτοπτρον 2003.  δ. Dakin Douglas, Η ενοποίηση της Ελλάδας 1770-1923 (μτφρ. Α. Ξανθόπουλος), ΜΙΕΤ 2000. ε. Δερτιλής Γιώργος, Ιστορία του Ελληνικού Κράτους 1830-1920, 2 τόμοι, Εστία 2005. στ. Χατζηιωσήφ Χρήστος (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, 5 τόμοι, Βιβλιόραμα 2002-2006.

 

Β.   Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α

  1. Προϊστορική Αρχαιολογία:

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

    Παλαιολιθική, Μεσολιθική και Νεολιθική Περίοδος.

α. Οικιστική Οργάνωση στην Προϊστορική Ελλάδα, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68373486, Συγγραφέας: Στρατής Παπαδόπουλος, ISBN: 978-960-9465-24-3, Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΤΙΝΤΖΗ. Θεσ/κη

β. Η Παλαιολιθική και η Μεσολιθική Εποχή στην Ελλάδα σελ. 17-29

γ. Η Νεολιθική Εποχή στην Ελλάδα: σελ. 47-135

δ. Παπαθανασόπουλος, Γ. (επιμ.) 1996 Ο Νεολιθικός Πολιτισμός στην Ελλάδα.   Αθήνα: Ίδρυμα Ν. Π. Γουλανδρή, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. σελίδες 146-150, 171-177.

    Εποχή του Χαλκού.

Dickinson, O. 2003. Αιγαίο. Εποχή του Χαλκού.  Αθήνα: Εκδόσεις Καραδαμίτσα. σελίδες 209-234, 293-326, 369-397, 397-406.

 

  1. Κλασική Αρχαιολογία: Αρχαϊκή και Κλασική Τέχνη.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

α. G. Gruben, Ιερά και ναοί των αρχαίων Ελλήνων (Αθήνα 2000) σ. 43-56, 62-73, 125-135, 143-147, 183-199, 216-229, 345-371.

β. J. Boardman, Ελληνική Πλαστική. Κλασική περίοδος (Αθήνα 1989/1993/2002) σ. 31-35, 41-66, 113-133, 207-213, 230-236.

γ. J. Boardman, Αθηναϊκά μελανόμορφα αγγεία (Αθήνα 1980/1995/2001) σ. 37-46, 61-82, 191-195, 211-222.

 

  1. Βυζαντινή Αρχαιολογία: Αρχιτεκτονική – Ζωγραφική.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

α. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, τ. Ζ΄, σ. 360-368 και 380-391.

β. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, τ. Η΄, σ. 275-284 και 288-305.

γ. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, τ. Θ΄, σ. 393-414 και 423-449.

 

Γ.   Α Ρ Χ Α Ι Α   Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α

Ξενοφώντος, Ελληνικά

Μετάφραση και κατανόηση κειμένου, ερωτήσεις πραγματολογικής, γραμματικής και συντακτικής φύσης.

 

Θεσσαλονίκη, 25-4-2024

Από τη Γραμματεία

________________________________________________

[1] Στο παρόν κείμενο η χρήση του αρσενικού γένους στις προσδιοριστικές αναφορές προσώπων γίνεται αποκλειστικά για απλούστευση της διατύπωσης και, σε κάθε περίπτωση, με αυτήν εννοείται κάθε άνθρωπος που κατέχει συγκεκριμένη θέση ή φέρει ορισμένη ιδιότητα, ανεξαρτήτως του φύλου του.

[2] Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται εφόσον έχει ήδη εκδοθεί βεβαίωση  ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

Σε διαφορετική περίπτωση ισχύει η παρ. 4 του άρθρου 304 του ν. 4957/2022 (Α’ 141) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 36 του ν.5029/2023 (55 Α΄) που ακολουθεί.

«4. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής και τα δημόσια ερευνητικά κέντρα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, δεσμεύονται από τα Μητρώα του παρόντος, προκειμένου τα αρμόδια ανά περίπτωση όργανά τους να διαπιστώσουν αν ένα ίδρυμα της αλλοδαπής ή ένας τύπος τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής είναι αναγνωρισμένα για […] ζ) τη συμμετοχή σε κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σε προγράμματα πρώτου κύκλου σπουδών.

Το αρμόδιο όργανο του πανεπιστημίου ή ερευνητικού κέντρου, εφόσον ο τίτλος σπουδών συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 307, επιπροσθέτως των λοιπών δικαιολογητικών που καθορίζει, οφείλει να ζητήσει Βεβαίωση Τόπου Σπουδών, η οποία εκδίδεται και αποστέλλεται από τον φορέα πραγματοποίησης τον σπουδών ή τον φορέα εκπόνησης του ερευνητικού έργου. Αν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η Ελληνική Επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι.».

 


Συννημένα αρχεία:

+30 2310 000 000

/

email@example.com

/