Ανασκαφή Ντικιλί Τας

Φορέας Χρηματοδότησης: 
INSTAP, Γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών, Γαλλική Σχολή Αθηνών, National Geographic
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
P. Darcque, Ch. Koukouli-Chrysanthaki, D. Malamidou, Z. Tsirtsoni
Συμμετέχοντες: 
Σ.Μ. Βαλαμώτη