Εγνατία

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας εκδίδει την Επιστημονική Επετηρίδα Εγνατία, της οποίας κυκλοφόρησαν δεκαπέντε τόμοι (1989, 1990, 1991-92, 1993-94, 1995-2000, 2001-2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011) καθώς και ένα παράρτημα στη μνήμη της Έλλης Σκοπετέα.